Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων

Σκοπός του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων (ΤΝΜΣ) είναι η κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) σε όλα τα επίπεδα, όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, και μεταδιδακτορικό. Επίσης το Εργαστήριο ΤΝΜΣ συνεισφέρει στην ανάπτυξη παντός είδους επιστημονικών μελετών και συμμετέχει στην παροχή υπηρεσιών δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στόχος του Εργαστηρίου ΤΝΜΣ είναι να προάγει την επιστημονική γνώση αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων με έμφαση στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής, αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού, από την οπτική της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Συστημάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού, από την περιγραφή και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών μέχρι το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επαλήθευση και τη συντήρησή του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εργαστήριο έχει, επίσης, η ανάπτυξη λογισμικού ανοιχτού κώδικα, ερευνητικών προτύπων, μοντέλων, συστημάτων κι εργαλείων, που καλύπτουν διάφορα σημαντικά ερευνητικά πεδία, ενώ παράλληλα το εργαστήριο αναλαμβάνει την εξειδικευμένη επιμόρφωση φοιτητών και εργαζομένων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε τεχνολογικά θέματα.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης κα Μηχανικής Συστημάτων που επικεντρώνονται στην εκπόνηση Πρακτικής Εργασίας, στην ανάπτυξη Διπλωματικής και Μεταπτυχιακής Εργασίας, καθώς και στην υποστήριξη του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Επιπλέον το Εργαστήριο ΤΝΜΣ συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, και παράλληλα αναπτύσσει και υλοποιεί ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων έργων Εθνικής & Ευρωπαϊκής εμβέλειας χρησιμοποιώντας ανοικτές τεχνολογίες αιχμής στα εξής θεματικά πεδία:

  1. Τεχνητή Νοημοσύνη
  2. Ενσωματωμένα Συστήματα
  3. Εκπαιδευτική Τεχνολογία
  4. Παιχνίδια Σοβαρού Σκοπού
  5. Ιατρική Πληροφορική
  6. Τεχνολογία Διαδικτύου