Η δραστηριοποίηση του εργαστηρίου στην περιοχή αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση (συμβατική και δια βίου). Ερευνώνται και εξετάζονται  θέματα για τη μάθηση και τη διδασκαλία με τη βοήθεια των ΤΠΕ, οι προϋποθέσεις χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι εφαρμογές του διαδικτύου, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, οι ΤΠΕ ως συστήματα συμβολικής έκφρασης και οικοδόμησης της γνώσης καθώς και θέματα για την εκπαίδευση από απόσταση.