Ενσωματωμένα Συστήματα και Αυτοματοποίηση της Σχεδίασης Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Η έρευνα εντός του Εργαστηρίου AISE στις αρχιτεκτονικές ενσωματωμένων συστημάτων επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μοντέλων κι εργαλείων για:

  • Σχεδίαση πολυπύρηνων SoC (System on Chip), συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής FPGA προτύπων και της τέλεσης δοκιμών ελέγχου
  • Βελτιστοποίηση κι έλεγχο των ιεραρχιών μνήμης που χρησιμοποιούνται στα ενσωματωμένα συστήματα
  • Κατασκευή διαύλων (buses) και δικτύων διασύνδεσης (NoC) πάνω σε chip με ταυτόχρονες υπηρεσίες εποπτείας τους (monitoring)
  • Σχεδιασμό SoC εστιασμένων σε εφαρμογές, όπως ASIPs κι επιταχυντές υλικού.

Επιπροσθέτως, οι ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο αυτοματοποίησης της σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων εστιάζουν στις μεθοδολογίες σχεδίασης RTL κι επιπέδου συστήματος (με χρήση της γλώσσας SystemC), καθώς και σε μοντέλα κι εργαλεία για τη σχεδίαση συστημάτων (SoC) και δικτύων (NoC) πάνω σε chip. Αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν πολλές καινοτόμες ιδέες, όπως η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ισχύος, η αξιοπιστία, η παράλληλη προσομοίωση διακριτών συμβάντων, η προηγμένη εποπτεία και διαχείριση. Η εμπειρία στα πεδία αυτά έχει αποκτηθεί με:

  • Συμμετοχή σε πολυάριθμα Εθνικά ερευνητικά προγράμματα (ΓΓΕΤ, Υπουργείο Παιδείας), Ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας κι Ανάπτυξης (Esprit, TEN Telecom, Eurescom, Medea+, IST, Artemis, ENIAC), καθώς και βιομηχανικά προγράμματα ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής με την υποστήριξη και χρηματοδότηση αναγνωρισμένων διεθνών βιομηχανιών του χώρου, όπως οι STMicroelectronics, Thales και ESA,
  • Συνεργασίες με διαπρεπή Πανεπιστήμια και εξέχουσες εθνικές και διεθνείς εταιρείες με σκοπό, αφενός τη διάχυση της γνώσης, και αφετέρου τις εφαρμοσμένες τεχνολογικές καινοτομίες που συνεισφέρουν στις δραστηριότητες προτυποποίησης (π.χ.SystemC) και μπορούν να οδηγήσουν στη διάθεση εμπορικών προϊόντων (π.χ. Synopsys Cocentric Studio και Spidergon STNoC), καί
  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη λογισμικού ανοικτού κώδικα (http://occn.sourceforge.net). Περισσότεροι από 250 οργανισμοί παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται διαπρεπείς σχολές, ερευνητικά ινστιτούτα, κι εταιρείες του χώρου των ημιαγωγών και των ηλεκτρονικών, χρησιμοποιούν ήδη τη διεθνώς αναγνωρισμένη βιβλιοθήκη λογισμικού και μεθοδολογία σχεδίασης OCCN για την ανάπτυξη δικτύων σε chip.

Στην κατηγορία Προγράμματα μπορείτε να δείτε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε.

Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Η δραστηριοποίηση του Εργαστηρίου AISE σε αυτόν τον τομέα, περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων και βιβλιοθηκών λογισμικού για την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών σχετικών με την ανάπτυξη συστημάτων κι εφαρμογών, την εποπτεία (monitoring) και τη διαχείριση, το δικτυακό προγραμματισμό (IPC και TCP/IP), την προσομοίωση, την οπτική παρακολούθηση λειτουργιών και τη συντήρηση. Μας ενδιαφέρουν, επίσης, τα προηγμένα περιβάλλοντα λογισμικού που μπορούν να υποστηρίξουν κατανεμημένα παιχνίδια για Η/Υ, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών παράλληλης προσομοίωσης. Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν σημαντική εξειδίκευση στο αντικείμενο από προηγούμενη συμμετοχή τους, με μεγάλες εταιρίες Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Eurescom και ESPRIT) σχετικά με αρχιτεκτονικές παράλληλων και κατανεμημένων συστημάτων, διαχείριση πόρων και προγραμματισμό συστημάτων συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μηνυμάτων, κατανεμημένη διαμοιραζόμενη μνήμη, μοντέλα οργάνωσης και συνεκτικότητας (consistency) γρήγορης μνήμης (cache) και δεδομένων, αλγόριθμους επικοινωνίας και συγχρονισμού και εξισορρόπηση (balancing) δικτυακού φόρτου.