Αυτοματοποιημένη Μηχανική Λογισμικού

Τα ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου AISE σε αυτήν την ερευνητική περιοχή εστιάζονται στην ανάπτυξη νέων γλωσσών, μεθόδων και τεχνικών προγραμματισμού για αυτοματοποίηση της ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού ακολουθώντας το μοντέλο του Λογικού Προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύουμε στην ανάπτυξη γλωσσών και μεθοδολογιών οι οποίες διευκολύνουν την αυτόματη ή ημι-αυτόματη κατασκευή λογικών προγραμμάτων και αναπτύσσουμε εργαλεία που επιτρέπουν το μετασχηματισμό και την επαλήθευσή τους. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογικών προγραμμάτων βασισμένη σε σχήματα προγραμμάτων. Επίσης, έχει κατασκευάσει ένα σύστημα αυτόματου μετασχηματισμού αυτών των προγραμμάτων σε περισσότερο αποτελεσματικά. Επιπλέον, έχει κατασκευάσει ένα διαλογικό επαληθευτή (interactive verifier) αυτών των προγραμμάτων.

Συστήματα Γνώσης – Έμπειρα Συστήματα

Σε αυτήν την ερευνητική περιοχή τα ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου AISE στοχεύουν στην ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στη γνώση, και ειδικότερα έμπειρων συστημάτων, που μπορούν να βρουν εφαρμογή σε διάφορα πεδία, όπως η ιατρική και το περιβάλλον.

Η ομάδα μας έχει ήδη αναπτύξει ένα έμπειρο ιατρικό σύστημα για διαφορική διάγνωση παιδικής επιληψίας, καθώς κι ένα έμπειρο περιβαλλοντικό σύστημα που λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με τη διαχείριση της μόλυνσης σε ποτάμια οικοσυστήματα. Στις εν δυνάμει συνεργασίες του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται η σύσφιξη των ερευνητικών σχέσεων που έχουν συναφθεί με Πανεπιστήμια, όπως η διασύνδεση με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και τo Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική

Πολλά γεγονότα για τα οποία επιθυμούμε να συνάγουμε συμπεράσματα για το λόγο που συνέβησαν χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα στη φύση τους. Η συλλογιστική (reasoning) σχετικά με τα αποτελέσματα που επιφέρει μια δράση σε ένα σύστημα, έχει να κάνει με τον καθορισμό της φύσης του συστήματος αφότου εφαρμόσουμε μια δράση κατά τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται σε μια γνωστή κατάστασή του και βρίσκει εφαρμογή σε τομείς όπως η γνωστική ρομποτική. Η εγγύηση της συνεκτικότητας (consistency) των δεδομένων που διατηρούνται αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων είναι ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο πρόβλημα. Η συνεκτικότητα των δεδομένων εξαρτάται από την ικανοποίηση των περιορισμών ακεραιότητας στις διάφορες καταστάσεις της βάσης δεδομένων.

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, και ιδιαίτερα της Ελληνικής, συμπεριλαμβάνεται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου AISE. Σε αυτήν την περιοχή, στοχεύουμε στην ανάπτυξη διεπαφών χρήστη στην ελληνική γλώσσα, για επικοινωνία με βάσεις δεδομένων και άλλες εφαρμογές. Η ομάδα μας έχει ήδη αναπτύξει ένα πρωτότυπο σύστημα διεπικοινωνίας στην Ελληνική με σχεσιακή βάση δεδομένων.